Tel. 011 32 34 31
Fax. 011 33 12 64

Gezin


Familiale Verzekering
(BA Privé-leven)


BA Vrijwilligers


Diverse
Aansprakelijkheden

 

Familiale verzekering / BA privé-leven

Familiale / BA privé-leven

Familiale verzekering

De basiswaarborg van een familiale verzekering is de aansprakelijkheid tegenover derden.

Dit verzekeringscontract beschermt u immers tegen de aansprakelijkheid, die u en uw gezin kunnen oplopen, overeenkomstig de artikelen 1382 tot en met 1386bis van ons Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige bepalingen van het buitenlands recht.

De belangrijkheid van een verzekering BA Privé-Leven, ook wel “familiale” genoemd, wordt zeer dikwijls onderschat. Nochtans is een dergelijke polis onmisbaar voor het gezin. Een kleine onoplettendheid kan voor flink wat schade zorgen bij buren, voorbijgangers, gasten,… De ongelukken zelf kunnen we niet vermijden de vervelende kosten wel. De familiale verzekering moet voorkomen dat uw patrimonium in gevaar komt zodat u niet de rest van uw leven moet betalen om de schade van een derde te vergoeden.

Uw familiale verzekering moet volgens de wet aan minimum voorwaarden voldoen:

  • De lichamelijke schade, die u aan derden veroorzaakt, moet minstens gedekt zijn tot een bedrag van € 12.394.675.
  • De stoffelijke schade, heeft als minimum de vergoedingsgrens van € 619.734. Tevens wordt per schadegeval een geïndexeerde vrijstelling toegepast van € 184,23 (index 177,23 – januari 2001).
De huidige verzekerde kapitalen in de meeste polissen liggen echter veel hoger.
Wie is gedekt?
  • Uzelf en alle personen die bij u inwonen, ook elders studerende kinderen,
  • minderjarige kinderen van derden, die bij u logeren of die u tijdelijk oppast,
  • Niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers.
  • Huisdieren
Wat is gedekt?

De dekkingen in de polis Familiale variëren van maatschappij tot maatschappij en zijn door middel van bijkomende waarborguitbreidingen aan te passen naar uw wensen.

Wat bij opzettelijke schade?

Een onschuldig spel van uw kinderen kan soms leiden tot onoverzichtelijke gevolgen door: vandalisme of andere opzettelijke schade. Indien de verzekerde de leeftijd van 16 jaar niet bereikt heeft is de aansprakelijkheid van deze persoon ook gewaarborgd voor zulke schade en kan de verzekeraar geen verhaal uitoefenen op de aansprakelijke ouder of de persoon die op het ogenblik van de feiten belast werd met het toezicht op de minderjarige.

Waar is de dekking geldig?

De wet voorziet dat het contract geldig moet zijn in geografisch Europa en de landen rond de Middellandse Zee. De meeste verzekeraars verlenen echter dekking in de hele wereld.

Keuzewaarborg:
  • Rechtsbijstand: De rechtsbijstand in deze polis is zeker geen overbodige waarborg. Deze verdedigt u bij een vordering van de tegenpartij en verschaft u rechtshulp bij het terugvorderen van de door u geleden schade. Zie rubriek Rechtsbijstand gezin
  • Uitbreidingen: afhankelijk van de gekozen maatschappij kan u de familiale verzekering verder uitbreiden met dekkingen naar keuze.
Formules:
Voor de premie hoeft u het zeker niet te laten, een gezinspolis kost jaarlijks ongeveer € 60. Alleenstaande of personen van de derde leeftijd kunnen genieten van een korting.
Vrijstelling

In de familiale verzekering voorzien de meeste Belgische verzekeringsmaatschappijen ook nog een wettelijke vrijstelling van € 241,92 aan Abex 745 (januari 2015). Deze vrijstelling zal in mindering gebracht worden bij een schadevergoeding. Maar is enkel van toepassing op stoffelijke schade.

Afhankelijk van de bundeling van uw verzekeringscontracten bieden de maatschappijen een afschaffing of gedeeltelijke terugbetaling van deze vrijstelling. Tevens is bij sommige maatschappijen ook een afkoop van de vrijstelling mogelijk in een losstaande polis.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

Contacteer ons

Terug naar top

 

BA Vrijwilligers

BA Vrijwilligers

BA-VrijwilligersHeel wat verenigingen en organisaties doen beroep op vrijwilligers, d.w.z. personen die zich onbezoldigd en zonder verplichting inzetten voor deze organisatie. Indien zo’n vrijwilliger door zijn fout of onachtzaamheid schade zou toebrengen aan anderen, kan hij hiervoor aansprakelijk gesteld worden en voor alle kosten opdraaien.

Om dit te vermijden heeft de overheid een groot aantal organisaties verplicht een verzekering af te sluiten die de aansprakelijkheid van deze vrijwilligers verzekert en dit sinds 1 januari 2007.

Dus maakt uw vereniging gebruik van vrijwilligers of bent u vrijwilliger in een organisatie, doet u er goed aan dit zeker eens na te gaan in hoeverre uw aansprakelijkheid verzekerd is…

Welke organisatie valt onder deze verplichting?

De publieke en private rechtspersonen zonder winstgevend doel (VZW, OCMW, …)
De feitelijke verenigingen die één of meer personen tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst
De feitelijke verenigingen die, omwille van hun specifieke verbondenheid, beschouwd kunnen worden als een afdeling van de twee hierboven genoemde types van organisaties (vb. een jeugdbeweging of een sportclub die aangesloten is bij een federatie).
Voor organisaties die behoefte hebben aan een ander type aansprakelijkheidsverzekering, kan aan dit contract een uitbreiding toegevoegd worden die volledig conform is met de wettelijke verplichtingen.

Om de organisatie een zo volledig mogelijke dekking aan te bieden, wordt de verzekering voor vrijwilligers toegevoegd aan een contract dat de aansprakelijkheid van de organisatie zelf verzekert. Op die manier is niet alleen de aansprakelijkheid van de vrijwilliger zelf en deze van de organisatie voor haar vrijwilligers verzekerd, maar ook de algemene aansprakelijkheid van de organisatie.

Bovendien kan de organisatie ook een bijkomende verzekering afsluiten die tussenkomt indien de vrijwilligers gekwetst raken bij een ongeval.

Een pasklare oplossing

Om aan deze verplichting te voldoen stellen bepaalde maatschappijen voor zeker contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar. Die kan in uw aansprakelijkheidsverzekering, een clausule laten opnemen waardoor zowel de vrijwilliger als de organisatie voldoet aan de wettelijke verzekeringsplicht.

Standaard dekkingen

De organisaties kunnen een verzekering B.A. Feesten en/of B.A. Sport- en ontspanningsverenigingen afsluiten waar we de uitbreiding voor de vrijwilligers automatisch en gratis aanbieden tot 12 vrijwilligers.

Familiale verzekering?

Mocht de vrijwilliger in uitzonderlijke gevallen toch zelf aansprakelijk gesteld worden, dan kan hij in sommige gevallen beroep doen op zijn verzekering BA Gezin (BA Familiale) die eveneens conform de wet werd aangepast.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

Contacteer ons

Terug naar top

 

Diverse aansprakelijkheden

Diverse aansprakelijkheden

Diverse- AansprakelijkhedenBepaalde risico’s zijn niet opgenomen in de familiale polis of in de burgerlijke aansprakelijkheidspolis uitbating. Hiervoor kan een contract opgesteld worden, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het te verzekeren risico.

Courante voorbeelden zijn de aansprakelijkheden voor:

Onderwijzend personeel (BA onderwijzer)
Leiding en leden van de jeugdbeweging;
Organisatoren van manifestaties, beurzen, concerten, tentoonstellingen, wijkfeesten, fuiven,… (BA tijdelijke evenementen)
Dieren, niet beroepsmatig (BA-paard)
Sportclubs
Boten (BA pleziervaartuigen)
Jagers (BA jacht)

Voor meer informatie mag u steeds ons kantoor contacteren daar dit specifieke polissen op maat zijn.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

Contacteer ons

Terug naar top

Logo-Zakenkantoor-Voets

Schrijf u in op
onze Nieuwsbrief